หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างทั่วถึง เสมอภาค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 
นำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการบริการ การเมืองการปกครอง
 
บริหารการคุ้มครอง ดูแล และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ