หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างทั่วถึง เสมอภาค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 
นำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการบริการ การเมืองการปกครอง
 
บริหารการคุ้มครอง ดูแล และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ