หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
  การไฟฟ้า จำนวน 12 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดทุกครัวเรือน ขาดเพียงไฟฟ้า ลงสู่พื้นที่การเกษตร
 
 
 
 
ระบบน้ำประปามาตรฐานในหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง (บางแห่งใช้การไม่ได้)
 
 
 
 
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน จำนวน 12 กลุ่ม
 
สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
ธนาคารข้าว จำนวน 3 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน จำนวน 14 แห่ง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 26 โรง
กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่
 
ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง