หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
   
   
ส่งเสริมบทบาทและความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กร
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ การบริการประชาชน
 
 

   
   
การจัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ
   
เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
   
สร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
 
 
 
 
 


กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-142-9224
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556