หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
   
   
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับผ่านช่องทางและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
   
บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
จัดให้มีการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
   
จัดให้มีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
   
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

   
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและปลอดภัย
 
 
   
   
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
   
สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมการค้าขายในชุมชน
   
จัดหา พัฒนา ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนภาคการเกษตร