หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
   
   
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับผ่านช่องทางและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
   
บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
จัดให้มีการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
   
จัดให้มีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
   
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

   
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและปลอดภัย
 
 
   
   
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
   
สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมการค้าขายในชุมชน
   
จัดหา พัฒนา ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนภาคการเกษตร
 
 
 
 
 
 


กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )

ขนมทองพับ
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-142-9224
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556