หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 


นายวีระ คลังคำภา
ปลัด อบต.บ้านแท่น
 
 


นางบุษกร อินทวดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิญญู ช่างไสว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นางระเบียบ ฐานสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววิไลวรรณ์ แฝดสุระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปัทมา ปิตรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พ.อ.อ.จเด็จราช ศรีวงษ์ชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวสุดารัตน์ โสภี
นิติกร


นายดวงจันทร์ สีนามโหน่ง
นักการภารโรง


นายปรีดา แก้วมา
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสายฝน ถือศักดิ์
ผช.จพง.ธุรการ