หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 


ว่าง
ปลัด อบต.บ้านแท่น
 
สำนักงานปลัด
 


นางบุษกร อินทวดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิญญู ช่างไสว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นางระเบียบ ฐานสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววิไลวรรณ์ แฝดสุระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปัทมา ปิตรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พ.อ.อ.จเด็จราช ศรีวงษ์ชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าง
นิติกร


นายดวงจันทร์ สีนามโหน่ง
นักการภารโรง


นายปรีดา แก้วมา
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสายฝน ถือศักดิ์
ผช.จพง.ธุรการ