หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
  การคมนาคม สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นถนนดินและถนนลูกรัง ยกเว้นถนนในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจำนวนถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 64 สาย แยกเป็นดังนี้
   
ถนนกรมทางหลวง 1 สาย (หมายเลข 2187)
   
ถนนกรมทางหลวงชนบท 3 สาย (บ้านแท่น-วังหิน,บ้านแท่น-หัวนา,หนองผักหลอด-สระแต้)
   
ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 60 สาย
   
ถนนในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 95
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำเชิญ
ลำห้วยพญานาค  
 
ลำห้วยหมาตาย
ลำห้วยไผ่  
 
ลำห้วยข่า
หนองงูบ  
 
ลำห้วยวังหิน
หนองเข็ง  
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านมอญ  
 
บ้านหัวนา
คลองส่งน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านเพชร  
 

รถบรรทุกน้ำขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง

รถสำนักงาน จำนวน 2 คัน

เครื่องฉีดพ่นยุง จำนวน 2 เครื่อง

สถานีวิทยุเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง

วิทยุลูกข่าย จำนวน 10 เครื่อง