หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 


นายตุ่ย ช่างหล่อ
ประธานสภา
 


นายราชันย์ วงค์คำจันทร์
รองประธานสภา


นายสุรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
สมาชิกสภา
 
 


นางดวงตา แผ่นสุวรรณ์
สมาชิกสภา


นายเกรียงศักดิ์ เปรมประโยชน์
สมาชิกสภา


นายหัด แผ่นสุวรรณ์
สมาชิกสภา


นายสมศักดิ์ ประพงษ์
สมาชิกสภา


นายอุตสาห์ สวัสดิ์ศรี
สมาชิกสภา


นางบรรจง ฤาชา
สมาชิกสภา


นายไพศาล เผยศิริ
สมาชิกสภา


นายวีระชัย ผลทับทิม
สมาชิกสภา


นายอภิชาติ เผ่ามงคล
สมาชิกสภา