หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
     
   
   
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้่องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลการตรวจสอบงบประจำปี 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ขององค [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 162 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 168 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 257 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 180 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 202 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 158 
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 207 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 200 
แผนงานโครงการ สปสช.2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 227 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 62 [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 164 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 181 
มาตรการให้บริการ [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 120 
 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองตูม ประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
   
   
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
   


จ้างโครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจร โดยก่ [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจร โดยก่ [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ค่าอาหารว่างและเ [ 16 ส.ค. 2562 ]

 
   
 
Order Prevacid Online Lesdouh (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 923  ตอบ 1  
สอบถามการขอโอนย้ายค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 616  ตอบ 1  
 
อบต.บ้านแท่น Order Prevacid Online Lesdouh (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านเป้า เว็บไซต์ อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 3098  ตอบ 285
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (1 ส.ค. 2562)    อ่าน 4460  ตอบ 292
ทต.บ้านเต่า สอบถามเรื่องการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.หนองนาแซง  เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ลาดใหญ่ ขออนุญาต แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถาม-โอนย้าย ตำแหน่งนิติกร (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1871  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 923  ตอบ 1
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 574  ตอบ 21
   
   
* ด่วนที่สุด * การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
สำรวจการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด แจ้งให้อำเภอดำเนินการจัดทำเอกสารผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลักเกณฑ์การประกวด \"อำเภอสะอาด\" ระดับจังหวัด [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล ตามมติครั้งที่ 7/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 364 
แจ้งมติ ก .อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7 /2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 411 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 316 
ประกาศ ก.ท.จ. ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉบัย2 พ.ศ. 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 121 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
จัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.2.–.3 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
**ด่วที่สุด**การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
ที่ทำการ อบต.บ้านแท่น
 
 
 

กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแท่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-142-9224
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556