หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
     
   
   
 
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์โครงการ FUN RUN 2019 [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับตำบล [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้่องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 1017 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 74 
ประกาศผลการตรวจสอบงบประจำปี 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ขององค [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 594 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 209 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 286 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 207 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 243 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 185 
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 233 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 163 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 217 
 
อบต.บ้านแท่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
   
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
 
   


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีมาท [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ หนองเลิง บ้ [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีมาท [ 15 พ.ย. 2562 ]

 
   
 
รบกวนสอบถามข้อมูลครบ (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1237  ตอบ 1  
สอบถามการขอโอนย้ายค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 636  ตอบ 1  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 5594  ตอบ 307
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 4758  ตอบ 302
ทต.ภูเขียว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.หนองสังข์ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (31 ต.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองนาแซง  เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2562)    อ่าน 617  ตอบ 1
อบต.หนองโพนงาม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 4756  ตอบ 4
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 13266  ตอบ 32
อบต.ท่าหินโงม หางานพาร์ทไทม์เริ่มต้นที่ประสิทธิผลที่ผ่านมาของคุณ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 932  ตอบ 0
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 5278  ตอบ 16
ทต.บ้านเป้า ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1708  ตอบ 2
อบต.หนองนาแซง เรื่อง...ร้องเรียน ร้องทุกข์ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 504  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น รบกวนสอบถามข้อมูลครบ (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.คอนสาร เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1196  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประวัติบ้านเพชร (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 4190  ตอบ 8
   
   
ด่วนมาก แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 136 
***ด่วนที่สุด*** รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
***ด่วนที่สุด*** การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
***ด่วนที่สุด*** ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซ่มสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปรนะจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ ๕) [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 151 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด**กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ  [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 92 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 175 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร\"การสำรวจ การจำแนกประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบด้วยโปรแกรม ภ.ด.ส.3 Auto Report\" [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 109 
**ด่วนที่สุด**ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
เรียนเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 128 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบข้อมูลการใช้สูตรวัสดุมวลรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
***ด่วนที่สุด*** การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
ที่ทำการ อบต.บ้านแท่น
 
 
 

กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแท่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-142-9224
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556