หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ห่าง จากที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น ไปทางอำเภอหนองเรือระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2187) เนื้อที่ ทั้งหมด 25,625 ไร่ (41 ตร.กม.)
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 8,445 คน

ชาย จำนวน 4,194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66

หญิง จำนวน 4,251 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,278 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 206 คน/ตร.กม.
 
 
  อาชีพ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร แยกเป็น

ทำนา ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ หรือประมาณ

พืชไร่ ประมาณร้อยละ 35 ของพื้นที่

พืชสวน/ไม้ผล ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่

อื่นๆ ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา เป็นที่ราบสูง ทางทิศใต้ (ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 210 เมตร ลาดต่ำ ลงสู่ด้านทิศเหนือของตำบล ทำให้สภาพื้นที่ต่างกันไม่มากนัก
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   มอญ 239 240 479 136  
2   หัวนา 247 262 509 137
  3   โนนสาทอน 331 333 664 164  
4   หนองบัว 467 468 935 248
  5   ข่า 377 372 749 176  
6   เชียงพิน 508 501 1,009 252
  7   หนองผักหลอด 441 444 885 254  
8   โนนคูณ 193 202 395 129
  9   หนองผักหลอดเหนือ 339 336 675 199  
10   หัวนานคร 356 348 704 198
  11   สีมาทอง 239 295 534 142  
12   ใหม่เมืองมอญ 457 450 907 243
                 
    รวม 4,194 4,251 8,445 2,278